Back to Top

Informacion

Nëse e keni kompletuar formën tonë, do të thotë që ju jeni të interesuar në atë që Coders Lab ofron. Për të ju dërguar informacionin dhe materialet që ju nevojiten, ne duhet të përpunojmë të dhēnat tuaja personale, të cilat ju i keni ofruar në formë. Prandaj, ju kërkojmë të jepni pëlqimin tuaj për një përpunim të tillë. Ju mund të tërhiqeni në çdo kohë. Dhënia e pëlqimit është vullnetare, megjithëse pa të ne nuk mund të ju ofrojmë informatat që ju keni kërkuar.

Ne do të dëshironim që të përpunonim të dhënat tuaja personale në mënyrë që t'ju dërgojmë drejtpërdrejt informacione në lidhje me shërbimet tona. Nëse nuk jeni të interesuar të merrni një informacion të tillë, gjithmonë mund të kundërshtoni këtë formë përpunimi dhe si rezultat ne do të ndalojmë së përpunuari të dhënat tuaja personale për këtë qëllim.

Përderisa ne të përpunojmë të dhënat tuaja personale, duhet të njiheni me disa informacione, duke përfshirë të drejtat dhe kompetencat që keni të drejtë. Ju lutemi lexoni informacionin e mëposhtëm përpara se të na dërgoni ndonjë nga të dhënat tuaja.

Informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga Coders Lab Sp. z o.o. (shpk.).

 1. 1. Kontrolluesi i të dhënave tuaja personale është Coders Lab sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, 51 Prosta St., 00-838 Warsaw, KRS#: 466496, hereinafter referred to as “Coders Lab”.

 2. Mund të na kontaktoni duke përdorur kanalet e mëposhtme:

  • me postë të rregullt: 51 Prosta St., 00-838 Warsaw,

  • me postë elektronike: info@coderslab.com,

  • me telefon: +48 604 705 004

 3. Të dhënat tuaja personale do të përpunohen në fushën e kërkuar:

  • për të shpërndarë informacionin e marketingut në lidhje me Coders Lab me postë elektronike,

  • për të paraqitur me telefon informacionin e marketingut në lidhje me Coders Lab.

 4. Arsyet për përpunimin e të dhënave tuaja personale janë ndjekja e interesave legjitime të Coders Lab.

 5. Do të përpunohen të dhënat personale të mëposhtme: adresa e e-mail dhe numri i telefonit.

 6. Coders Lab është marrësi i vetëm i të dhënave personale që ju jepni.

 7. Të dhënat tuaja personale do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për të realizuar qëllimin e përpunimit, por jo më gjatë se pesë vjet nga fundi i këtij viti kalendarik.

 8. Personi që jep pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij personale ka të drejtë të:

  • të kërkojë nga kontrolluesi i të dhënave që t'u sigurojë atyre akses në ato të dhëna,

  • të ndryshojë, fshijë ose kufizojë përpunimin e të dhënave të tyre personale,

  • transferojnë të dhënat e tyre personale,

  • të bëjë ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, pra Zyrës së Mbrojtjes së të Dhënave. Në çdo kohë ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale me qëllim të ofrimit të marketingut të drejtpërdrejtë. Pas marrjes së një kundërshtimi të tillë, Coders Lab do të ndaloj së përpunuari të dhënat tuaja për qëllime marketingu (www.giodo.gov.pl).

  • të mos jetë subjekt i asnjë vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin, i cili do të rezultonte në pasoja ligjore ose do të ndikonte në një person të tillë në një mënyrë të ngjashme të rëndësishme.

 9. Të dhënat personale të përpunuara nga Coders Lab nuk do t'i nënshtrohen asnjë vendimmarrjeje të automatizuar, përfshirë profilizimin.

 10. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e ndonjë prej të dhënave tuaja për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë në çdo kohë. Pas marrjes së një kundërshtimi të tillë, Coders Lab do të ndaloj së përpunuari të dhënat tuaja personale për qëllime marketingu.